Pareinma ပရိမၼ, Kyansittha’s က်န္စစ္သား / ကလန္ စစ္သာ birthplace

 

Every Myanmar knows about Kyansit min / king Kyansittha, but not everyone knows where he was born.

 

Kyan Sit Min 10352583

Kyansit min / King Kyansitthar က်န္စစ္သား / ကလန္ စစ္သာ

 

King Kyansittha was born in Pareinma ပရိမၼ / Payeimma, Sagaing_far from the capital Bagan. It is located on the northern bank of the Chindwin river not far from where it joins the Ayeyarwaddy.

Pareinma location map 1525618

 

 

Although there are differences regarding the birth date of King Kyansittha as mentioned in various chronicles, it is generally accepted that he was born 21 July 1030 Tuesday, 5th waning of Wagaung 392 ME

There also has been much controversy regarding his ancestry. There has been traditional stories concerning the origin of his name and this too has been debated by those who hold different views.

 

It is mentioned that Pyinsa Kalayni (Burmese: ပဉ္စကလျာဏီ [pjɪ̀ɴsa̰ kəljənì]) was the mother of King Kyansittha of Pagan Dynasty of Burma (Myanmar). Burmese chronicles give many inconsistent stories about her, her son and her brief husband Anawrahta. Most are regarded as legends.

She was a princess of Wethali Kingdom, who was sent to marry Anawrahta by her father the ruler of Wethali. Wethali / Vesali is in the present-day Rakhine State and was the capital of Rakhine at the time and just north of the present day Mrauk U.

 

However, although it has been written that the name of the princess was Pyinsa Kalayni (Burmese: ပဉ္စကလျာဏီ [pjɪ̀ɴsa̰ kəljənì]) I believe there is an error and that the real name is Pyinsar Kalayarni (Burmese: ပဉ္စာကလျာဏီ because at the time of Anawratha, Vesali no longer was the Rakhine capital but Pyinsar ပဉ္စာ was.

 

The Waytharli ေ၀သာလီ / Vesali era ended AD 794, well before the reign of Anawratha. This was followed by the capital being built at Sambawak by Saw Shwe Lu (Nga Tong Mong) who moved the capital again to the Le Mro river valley and established Pyinsa. There followed a period of the shifting of the capital to Parein, Taung Ngu and Laungkret / ေလာင္းၾကက္ all on the Le Mro river_hence the river came to be known as Le Mro / ေလးျမိဳ႕ (meaning 4 cities in Rakhine language and also in Burmese too although pronounced differently).

 

Wikipedia: On her way to Pagan, she (Pyinsa Kalayni) became intimately involved with Yazataman, the Pagan official charged with guarding her. The official dispersed her retinue of 80_a few at a stop on their way to Bagan. At Pagan, she was married to Anawrahta. Soon after the marriage, Yazataman reportedly pointed out to Anawrahta that she could not be a true royal princess because she lacked a retinue. Anawrahta then banished Pyinsa Kalayni, who was then pregnant, an area near Sagaing _Pareinma. There, she gave birth to Kyansittha and raised him by herself.

The chronicle stories here are filled with many inconsistencies. The chronicles claim that Anawrahta was already king when Pyinsa Kalayni was sent. But Anawrahta did not become king until 1044. Kyansittha was born in 1030. Moreover, it was unlikely that the ruler of Wethali would have sent his daughter to Anawrahta who until 1044 was a prince but not to Sokkate, the king himself. The chronicles also claim that Anawrahta tried to kill off all babies in the year that Kyansittha was born because his astrologers predicted that a newborn would be king. Again, Anawrahta was not the king.

 

There are stories regarding the killing of pregnant women earlier on Anawratha’s orders because of the astrologers (ponnas) first predicted that the future king will be born in the north. ေျမာက္အရပ္မွာ မင္းေလာင္းေပၚမည္။ This is also in contradiction to the tradition that Pyinsa Kalayni was his mother. If it were so, why were other pregnant women killed too? It would be sufficient to order the killing of Pyinsa Kalayarni as her whereabouts would be known to the authorities. Anyway, as has been passed on, the pregnant Pyinsa Kalayarni managed to evade the killers and the future king was born at Pareinma.

There was another episode in which Anawratha asked the astrologers about the future king and on being told that the boy was still alive and attending the monastery school, boys that age were killed on Anawratha’s orders but Kyansittha managed to elude the killers and lived on. It was much later that Anawratha asked the astrologers about the topic again. This time, they said the young man was still alive and also the fact that he would not be successor of Anawratha but only that of the next king. Anawratha was relieved that this future king will do him no harm. He had him searched for and brought to Bagan. As a survivor of multiple purges, he was called Kyansittha_ the soldier (army officer) who remains” / က်န္စစ္သား in Burmese.

 

It has also been mentioned in Wikipedia that_History shows that Anawrahta did not seem to know (or care) about her alleged affair with Yazataman, and believed that Kyansittha was his son. He recalled Kyansittha to Pagan in the mid-1050s, and appointed the 15-year-old Kyansittha a senior commander in his army. Only the royalty could become a senior commander at a young age. However, actually, Kyansittha would be in his mid 20s at the time as he was born in 1030.

The fact that Kyansitthar was the son of Anawrahta is completely a made-up story by later historians. The inscription by Kyansithar himself described that his paternal ancestors decended from sun အာဒၵိစ ေနမ်ိဳး၊ and his maternal ancestors from oake-shit thee ဥသွ်စ္သီးမ်ိဳး. He claimed himself to be reincarnation of Vishnu ဗိႆႏိုး နတ္မင္းႀကီး ၀င္စား သူျဖစ္. If he were the son of Anawrahta, there is no reason to have written like that and hid the truth. So he clearly was a commoner without any royal lineage, but could reunite the country during anarchy period after war between Sawlu and Ngayamankan.

ေရႊစည္းခံု ေက်ာက္စာ စစခ်င္း- ငါသည္ ၿဂီေကၼၾတ (ပ်ဴၿမိဳ ႔ေတာ္) ကိုတည္ေသာ ဗိႆႏိုး နတ္မင္းႀကီး ၀င္စား သူျဖစ္ ေတာ့သည္ လို႔ တြယ္လိုက္ပါတယ္။ ဖခင္ က အာဒၵိစ ေနမ်ိဳး၊ မိခင္ က ဥသွ်စ္သီးမ်ိဳး လို႔ေရး ပါတယ္။ အနိ ရုဒၶ ရဲ ႔သားလို႔ ဒီေက်ာက္စာ မွာလည္း မေတြ႔၊ ဘယ္ေခတ္ၿပိဳင္ ေက်ာက္စာ မွာမွ မေတြ႔ရပါ။

ထိလိုင္မင္ ကို အနိ ရုဒၶ ရဲ ႔သား ဆိုတဲ့ အဆိုကို ပယ္ၿပီး ငတပါးမင္း လို႔ယူရ ပါမယ္။ အမ်ား သူငါ ထဲမွာ အစြမ္း အစ အရွိဆံုး က်န္ေန ရစ္တဲ့ စစ္သား ႀကီး မို႔ က်န္စစ္သား လို႔ေခၚတယ္ ဆိုတဲ့ စကား ဟာလည္း ရီစရာ ေတာင္ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ လြဲပါတယ္။ ကလန္ စစ္သာ လို႔ ေက်ာက္စာ မွာ ေတြ႔ ရတာ ေတာ့ရွိတယ္။ ကလန္ ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာ ရွိ ရာထူး၊ စစ္သာ ဆိုတာ အမ်ားသံုး ခုေခတ္ စစ္သား မဟုတ္။ စစ္သား လို႔ အဲဒီ ေခတ္က မေခၚ၊ စစ္ သူရဲ လို႔သာ ေခၚပါတယ္။ စစ္သာ က ရိုးရာ အလိုက္ ၿမိဳ ႔နယ္ ေက်းရြာ ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ရသူ လို႔ အဓိပၸါယ္ ရတယ္။ ၀မ္းတြင္း ၿမိဳ ႔နယ္၊ ထီးလိွဳင္ ၿမိဳ ႔သူႀကီး၊ ရြာသူႀကီး လို႔ေျပာတာပါ။

 

Pareinma is a village with many pagodas commemorating the early life of Kyansittha there.

Ein Taw Yar pagoda အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီ

Ein Taw Yar pagoda Pareinma 10409156

The Ein Taw Yar pagoda အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီ ´

The Ein Taw Yar pagoda အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီ ´(က်န္စစ္သား မင္းေနခဲ့သည္ ့ အိမ္ေနရာ တြင္ တည္ထားသည္) is built on the site where the boy Kyansittha (his childhood name is not known) and his mother’s house was.

 

Hinn Kharr temple `ဟင္းခါးဂူ ေစတီေတာ္

Hinn Kharr Gu pagoda Pareinma 10419452

Hinn Kharr temple `ဟင္းခါးဂူ ေစတီေတာ္

Another is the Hinn Kharr temple `ဟင္းခါးဂူ ေစတီေတာ္´ (က်န္စစ္သား မယ္ေတာ္ ဟင္းခါး ခ်က္ေသာက္ခဲ့ ေသာ ေနရာ တြင္ တည္ထားသည္) built on the spot where Kyansittha’s mother cooked Hinn Kharr (bitter) soup.

 

Areindamar pagoda `အရိႏၵမာ ေစတီေတာ္´

Ahreindhammar pagoda Pareinma 10413438

Areindamar pagoda `အရိႏၵမာ ေစတီေတာ္´

There is the Areindamar pagoda `အရိႏၵမာ ေစတီေတာ္´ (က်န္စစ္သား လွံကစားရာ ေတာင္ဘက္၌ လွံသြားက်ေရာက္သည့္ ေနရာတြင္ တည္ထားသည္) where the Areindamar lance fell. This episode must have happened during the time when Kyansittha ran into hiding, taking the Areindamar lance with him. It shows that Kyansittha sojourned in Pareinma at least for a while during his first escapade from king’s Anawratha’s wrath although his first exile (1070s – 1077) was mostly at Kaungbyu (likely in the Sagaing District), and where he got married to Thanbula, niece of the head abbot of the local monastery. He was in his early 30s (actually was in his 40s). He lived there for the remainder of Anawrahta’s reign until 1077.

Enormous lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလိွဳင္႐ွင္ ျခ ေသၤ့ ၾကီး

Pareinma sunset lion 10409013

The lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလိွဳင္႐ွင္ ျခ ေသၤ့ ၾကီး

On the bank of the Chindwin river is the enormous lion of the Hti Hlaing Shin pagoda ထီးလိွဳင္႐ွင္ ျခ ေသၤ့ ၾကီး တည္ေနရာ ၊ ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ ကမ္းနဖူး built by King Kyansittha after he became king. There is only one lion statute ထူးျခားခ်က္ ၊ ၊ တစ္ေကာင္ တည္း႐ွိျခင္း၊ ပါးစပ္ ရာ ဇဝင္ မ်ား အရ ပံုျပင္ဆန္၍ အမ်ား စိတ္ဝင္စား ၾကျခင္း which is peculiar as there are usually 2 lions elsewhere.

 

Hti Hlaing Shin pagoda Pareinma river view

View of the Hti Hlaing Shin pagoda from the river side

 

Pareinma is a nice place with splendid sunset views.

Pareinma sunset 10997003

sunset view of the Chindwin at Pareinma

 

Pareinma sunset 10968251

sunset view of the Chindwin at Pareinma

After King Kyansittha’s death, Pareinma faded into peaceful oblivion until early this year, 2015, when there was a noviciation ceremony of grandiose scale nearby, and the news made national headlines.

 

For the sake of those who cannot read Burmese, I will write about the 5000 novice ceremony, but I advise Burmese reading visitors to read the news extract about it and the news articles in Burmese towards the end of the blog following the post script.

 

The 5000 novices initiating ceremony

The 5000 novices initiating ceremony was held near the Pareinma village, Myaung townshop, Sagaing Region 15 May to 1 June 2015 by the Shwe Than Lwin Company (Sky Net) under the guidance of the Koe Hse Has Sayardaw ကုိးဆယ္ဆအနႏၲေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္, amounting to the total of 50000 lakhs kyats (5000,000,000 Kts / 5 Billion). It is the most elaborate ceremony seen in recent years and 5000 boys of 10 to 16 years age in Sagaing Region and the Pa O, Shan, Kayin, Mon and Naga boys from afar, all of them who have not been initiated previously entered novicehood. It has been arranged since February by an abbot / sayardaw of Magyibote village monastery မက်ည္း ဘုတ္ ရြာေက်ာင္း.

Eveyday, over 10,000 people are being fed in relation to the ceremonies which will last till the end of the May.

 

The main ceremony hall and the dining hall are built on the 3 acre groundnut fields outside Buu Kaing village, along with buildings for the novices, clinic, information centre and toilets.

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 31

Opening ceremony 15 May 2015

The opening ceremony was held on 15-May.

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 19

The donors of the Shwe Than Lwin Company (Sky Net)

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 2.jpg

The would be novices ရွင္ေလာင္းမ်ား

The ceremonial procession was led by the elders holding the flowers for Buddha and Pa-riek water pots.

 

Next came the Buddha image vehicle in the shape of a Nagar (dragon) breathing out smoke.

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 3

the Buddha image vehicle in the shape of a Nagar (dragon) breathing out smoke

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 28.jpg

Galon ဂဠဳံ, a mythical bird

Then comes the Galon, a mythical bird, followed by elephants, horses, ceremonial bullock carts, and people in Bagan, Ava and Konebaung style attire.

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 4

the first of the 9 elephants with the to be novice ရွင္ေလာင္း

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 6

another of the 9 elephants with the novice to be ဆင္စီးရွင္ေလာင္း

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 8

novices to be on 108 horses ျမင္းစီးရွင္ေလာင္းမ်ား

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 16

novices to be on 1 of 90 ceremonial bullock carts လွည္းယာဥ္ေၾကာ႔စီးရွင္ေလာင္းမ်ား

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 15

ceremonial bullock cart with novices to be ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့စီး ရွင္ေလာင္းမ်ား

 

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 5.jpg

Bagan era attire

There are many people looking on along the route, amounting to tens of thousands. The famous traditional opera star Mandalay Thein Zaw performed the ceremonial rites.

In the central hall are Chinese style dragons and the statutes of the 7 day animals_Galon, tiger, lion, elephant, 1 tusk elephant (hine ဟိုင္း), guinea pig, rat and nagar (dragon).

The procession route is from the central hall to the Hti Hlaing Shin pagoda at the Pareinma village about 4 miles away and includes 9 elephants, 108 horses, 90 gold and silver carts and over a thousand people.

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 29

the 9 elephants with the to be novices ဆင္စီးရွင္ေလာင္းမ်ား

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 30

novices to be on 108 horses ျမင္းစီးရွင္ေလာင္းမ်ား

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 1

the 90 gold and silver carts with novices to be ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့စီး ရွင္ေလာင္းမ်ား

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 13

1 of the 90 gold and silver carts with a novice to be ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့စီး ရွင္ေလာင္း

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 14

another of the 90 gold and silver carts with novice to be ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့စီး ရွင္ေလာင္း

 

The future novices are feted by the famous traditional actors Mandalay Thein Zaw and Nann Win with the Mandalay Sein Duwa orchestra (saing ah phwet ဆိုင္းအဖြဲ့). Included also are the near extinct 90 ceremonial bullock carts ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့မ်ား.

There are music and dance entertainment at nights.

Free food has been offered to all for months.

For the ceremonial day 2559 monks including many famous Sayardaws / monks have been invited.

On the 16-May, donor of the day meal for the 5000 novices and 1000 senior monks, President U Than Sein, Daw Khin Khin Win and family will arrive and present the meal. That day famous singer Daw Yi Yi Thant and other Myanmar traditional singers will perform.

Beginning from 17 May, the novices will be taught Buddhism and meditation for 10 days.

From 20 – 24 May, Sayardaws will preach about the way to Nirvana.

On 28 and 29 May, Pho Chit traditional troupe will entertain the public.

Over 3 billion kyats 30,000 lakhs have been donated for the Koe Hse Hsa social associations in surrounding villages of Myaung township.

On the early morning of 16 May, since 3 a.m., the day of the water pouring donation ceremony, unexpected heavy rains and winds bring about havoc at the ceremony hall and novice halls with water entering the halls and damaging some halls.

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 24.jpg

After the rains

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 25.jpg

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 17

the novice hall

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 22

the damage

The water pouring donation ceremony has been postponed to 24 May and the novices returned to where they come from.

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 11

the novices returned to where they come from.

 

 

Sagaing Myaung tsp noviciation ceremony, Myaung tsp, Sagaing 23

the novices returned to where they come from.

 

Post script

Last, but not least, I would like to mention my thanks to various persons who helped me to write this article / post. First, to my younger son Linn Zaw Win who encouraged me to resume my posts, by sending me discussions he had online with his friends about my earlier posts. I thought no one cares about my posts but was surprised that they read and like some of my posts. I reviewed my posts on WordPress and found on the first page, the blog Htihlaing Shin ထီးလႈိင္ရွင္ Kyansittha က်န္စစ္သား / ကလန္ စစ္သား posted April 3, 2012. This led to my discussion with LZW about my later knowledge about the location of Hti Hlaing which I did not know at the time. He encouraged me to write a blog regarding Pareinma and Hti Hlaing but although I have intended to extend it to include other places in Kyansittha’s life also, I have shortened the topic to Pareinma only so that I can finish and post earlier and readers will not be burdened by a too long blog.

I have to thank Min Zaw Htun, a friend in my company who was born in the Buu Kaing village, near Pareinma and later moved to Myingyan. He told me about Parienma after we discussed the 5000 novices donation ႐ွင္၅၀၀၀ ေထာင္အလွူ held outside his village during the hot season ေႏြ of 2015.

I searched for more data than I had read about on the internet and found 2 sites, the Pareinma – ပရိမၼ.FB and the King Kyan Sis Thar FB sites which gave me a lot of information about Pareinma that I had not known, in addition to the Wikipedia (where everyone has to turn to in order to get facts) and the travel sites.

My special thanks to King Kyan Sis Thar FB site which shared my Htihlaing Shin ထီးလႈိင္ရွင္ Kyansittha က်န္စစ္သား / ကလန္ စစ္သား blog and also to the ၿမိတ္ခရိုင္ စာေရးဆရာ မ်ား အသင္း FB site who shared my photo of Myeik taken on the memorable cruise trip to Kawthaung, Ranong and Myeik with the m.v. Thanlwin. They liked my blog and photo and thought it worth sharing so more have seen the shared blog and photo (with caption_short note, which I took care to write on most of my posted photos although few seem to care about them, only taking in having a look at the photos).

I first intended to use this postscript as an epilogue, but have saved this for the end of my blog and so, only the news about the 5000 novices initiation ceremony in Myanmar follows.

 

 

 

 

 

ရွင္အပါး ငါးေထာင္အလွဴ

 

ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ပါရမီကုသုိလ္ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္လွဴ ဒါန္းမႈျဖင့္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣဒၶိဗလ အဂၢမဟာ သဒၵမၼ ေဇာတိကဓဇ၊ ေဇယ်ာလူမႈထူးခြၽန္ ပထမအဆင့္၊ “ကုိးဆယ္ဆအနႏၲေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္မွ ဦးစီးဦးေဆာင္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအး က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး၊

ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီမိသားစုတုိ႔မွ မတည္လွဴဒါန္း

သာသနာ့ဒါယကာ သာ သနာ့ဒါယိကာမအျဖစ္ ေရႊသံလြင္ မိသားစုကုမၸဏီမွ ရွင္အပါး ငါး ေထာင္ရွင္ျပဳအလွဴပြဲႀကီးကို ေမ လ ၁၅ ရက္မွ ဇြန္လ ၁ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ယင္းအလွဴအတန္းပြဲႀကီးကုိ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ ဦးသာေအး၊ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ( Sky Net )တို႔က
သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းအကုန္အက်ခံ၍ က်င္းပေသာ ရွင္ ၅၀၀၀ အလွဴႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ တိုင္း ရင္းသားေပါင္း စုံ ရွင္သာမေဏေလာင္း လ်ာ ငါးေထာင္ေက်ာ္တို႔အား ရွစ္ ပါးပရိကၡရာစုံလင္ စြာျဖင့္ ပဗၺဇၨအေမြ ရွင္သာမေဏျပဳေပးျခင္း အလႉ ေတာ္မဂၤလာ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွင္မျပဳရေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ရွင္ျပဳေပးသည့္ အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲ

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွင္မျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရွင္သာမေဏ ေလာင္းလ်ာ ၅၀၀၀ တုိ႔အား သာသနာ့ေဘာင္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းျခင္း မဂၤလာ

စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ရွင္မျပဳရေသး တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ သာမက ပအို႔ဝ္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ နာဂ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္ ေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။

 

ယင္းအလႉပြဲတြင္ သာမေဏ မ်ား ႀကီးၾကပ္တာဝန္ယူထားေသာ မက်ည္း ဘုတ္ ရြာေက်ာင္းမွ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါးက ”ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ေလာက္ က တည္းက စီစဥ္ေနတာ ပါ။ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းတိုက္ အသီးသီးက ဆရာေတာ္ေတြကလဲ ဒီမွာလာၿပီး စီစဥ္ေပးၾက တယ္။ တစ္ခါမွ ရွင္မျပဳ ဖူးေသး တဲ့ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ကေလး ငယ္ေတြ ကို ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးေတြကတစ္ဆင့္ ရွင္သာမေဏျပဳ ဖို႔ စာရင္းေပး ခိုင္းရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပရိသတ္ ေသာင္းခ်ီကို စတုဒိသာ ေကၽြးေနတာပါ။ အလႉက ဒီလကုန္ ေလာက္ထိ က်င္းပသြားမွာပါ”ဟု အလႉပြဲစီစဥ္မႈမ်ားကို မိန႔္ၾကားသည္။

 

အလႉေတာ္မဂၤလာမ႑ပ္ႏွင့္ စတုဒိသာေကၽြးေမြးသည့္ ေျမေနရာ မွာ ဘူးကိုင္း စံျပေက်းရြာ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ေျမပဲစိုက္ကြင္းမ်ားရွိ သုံးဧကခန႔္က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာ၌ တည္ရွိၿပီး ေရႊတိဂုံပုံတူ ေစတီေတာ္၊ အလႉဗဟိုမ႑ပ္၊ ရွင္ေလာင္းမ်ား ထားရာေနရာ၊ က်န္းမာေရးဌာ နႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနမ်ား၊ သန႔္စင္ခန္း မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။

 

စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္အပါး ငါးေထာင္အလွဴ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ေမလ ၁၅ ရက္နံနက္က ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

အလႉေတာ္မဂၤလာ မုခ္ဦးဖြင့္ ပြဲကို ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမိသားစု ဝင္မ်ားတို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖဲႀကိဳး ျဖတ္ ဖြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 

ညပိုင်းဆိုရင်လဲ ရိုးရာ အကတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေကြတယ်။

 

အလှူ လှည့်ရာမှာ ရှေ့ဆုံးကဘုရားပန်း ကိုင်၊ ပရိတ်အိုးတွေရွက်တဲ့လူကြီး တွေပေါ့။ နောက်ပြီးဘုရားပင့်လာ တဲ့ယာဉ်က နဂါးပုံစံပါ၊ ပါးစပ်က လဲ အငွေ့တွေထုတ်တယ်။ နောက်က ဂဠုန်ပုံပါ။ အဲဒီနော က်မှ ဆင်တွေ၊ မြင်းတွေ၊ နွားလှည်းတွေ၊ ပုဂံ၊ အင်း ဝ၊ ကုန်းဘောင် စတဲ့ ဝတ်စားဆင် ယင်မှုတွေနဲ့ လူပရိသတ်တွေလိုက် လာတယ်။ မဏ္ဍပ်ထဲမှာလဲ တရုတ် နဂါးလိုပုံ စံတွေထားတယ်။ နေ့နံ အလိုက် ရုပ်ပုံတွေရော ချိတ်ထား တယ်။ အဲဒီလိုအလှူပွဲကြီးမျိုး မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ လမ်းကနေထွက် ကြည့်ကြတဲ့လူတွေကလဲ သောင်းချီ ရှိတယ်။ ဇာတ်မင်းသားကြီး မန္တလေး သိန်းဇော်ရဲ့ ဘိသိက်သွန်းတာကို ရော ကြည့်ချင်လို့ပါ”ဟု မြောင်မြို့ နယ် ကျားအိုကျေးရွာမှ လာရောက် ကြည့်ရှုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။

 

ရွင္ေလာင္း လွည့္ရာ လမ္း ေၾကာင္း မွာ ဘူးကိုင္းရြာ ကိုးဆယ္ဆ အနႏၲေမတၱာ အလႉမဂၤလာ ဗဟိုမ႑ပ္ ႏွင့္ ေလးမိုင္ခန႔္ကြာေဝးေသာ ပုဂံ ေခတ္ က်န္ စစ္သား မင္းႀကီး ေမြးဖြား ရာ၊ ပရိမၼေက်းရြာ၊ ထီးလွိုင္ရွင္ေစ တီ ေတာ္ျမတ္ႀကီးအထိ ဆင္ရတနာကိုး စီး၊ ျမင္းရတနာ ၁၀၈စီး၊ ေရႊလွည္း ေငြလွည္း အစီး ၉ဝအပါအဝင္ လူ ပရိသတ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္ ခဲ့ၾကသည္။

ရွင္ေလာင္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဒူးဝါးဆုိင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မင္းသားမႏၲေလးသိန္းေဇာ္၊ နန္းဝင္းတုိ႔က ဘိသိက္ သြန္းေလာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

အညာေဒသတြင္ ေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့မ်ားကို အစီး ၉၀ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့ရာ  လွည္း ယဥ္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္  ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲတြင္ နဂါး႐ုပ္ႏွင့္ ဂဠဳန္႐ုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့၍ ယၾတာေခ်သည့္အေနျဖင့္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

‘‘ရွင္ငါးေထာင္ အလွဴလွည့္ ပြဲမွာ ေတာင္သူေတြ စိတ္ဝင္စား မႈအမ်ားဆံုးကေတာ့ ႏြားလွည္း ယဥ္ေၾကာ့ အစီး ၉၀ တန္းစီ ေမာင္းတာကိုပဲ။ လွည္းယဥ္ေၾကာ့က အညာေဒသမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုဆဲဆဲ၊ အခုလို ႏြားလွည္းယဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးတန္းစီ ေမာင္းတာ တစ္ခါမွမႀကံဳဖူးဘူး။ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ ႏြားလွည္းယဥ္ေတြနဲ႔ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ အစည္ကားဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲမွာ နဂါး႐ုပ္ေတြ၊ ဂဠဳန္႐ုပ္ေတြ၊ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ ႏြားလွည္းယဥ္ေတြက ေဗဒင္ယၾတာေခ်တယ္လို႔လည္း ေျပာေနၾကတယ္’’ဟု ရွင္ငါးေထာင္အလွဴလွည့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

ႏြားလွည္း ယဥ္ေတြကိုေတာ့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က ငွားရမ္းခဲ့တာပါ။ ဆင္ကိုေတာ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမင္းကိုေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ငွားရမ္းခဲ့တယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင့္လိႈင္ျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

 

ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ ျဖတ္သန္း သြားရာ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ အုတ္ ႏွဲဘုတ္ ရြာမွ အသက္ ၈၀ အရြယ္ ေဒၚခ်ိဳက ”တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ ဒီလိုႀကီးက်ယ္တဲ့ အလႉပြဲႀကီး မ်ိဳး မျမင္ဖူးလို႔ သာဓုေခၚခ်င္လို႔ လာ ၾကည့္တာပါ။ ဆရာေတာ္ က ေျမာင္ နယ္ လက္ပံရြာမွာေမြးေပမယ့္ ဘူး ကိုင္းမွာ သာမေဏဝတ္ ခဲ့ေတာ့ ေက်း ဇူးဆပ္ပြဲျပဳလုပ္တာထင္ပါရဲ့။ အရင္ ကလဲ ရွင္အပါးတစ္ရာ လုပ္ခဲ့ဖူး တယ္။ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ကိုလဲ စတုဒိသာ ထမင္းေကၽြးေနတာ လခ်ီေနၿပီ။ အလႉက မလုပ္ခင္ကတည္းက လူ အမ်ားစိတ္ဝင္စားေန တဲ့ပြဲပါ”ဟု ေျပာ သည္။

 

 

ရှင်အပါးငါးထောင် အလှူပွဲ တွင် နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ ဆရာ တော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယက၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ ဝန် ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိပိဋက ဓရ၊ တိပိဋကကောဝိ ဒဆရာတော်များ၊ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီး များ အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာ ၂၅၅၉ ပါးတို့အားလည်း ပင့်လျှောက်ထားပြီး နေ့ဆွမ်း၊သင်္ကန်း အစရှိသော လှူဖွယ်တို့ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။

 

မေ ၁၆ ရက်၌လည်း ရှင်သာ မဏေအပါးငါးထောင်နှင့် ကြီးကြပ် ဆရာတော် အပါး ၁၀၀၀ တို့အား နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစုတို့ လာရောက်၍ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ မေ ၁၇ ရက် မှစ၍ ရှင်သာမဏေ အပါး ငါး ထောင်ကျော်တို့အား ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလနှင့် ကိုးဘွဲ့ရ ဆရာ တော် အရှင်အာစာရာ လင်္ကာရတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာသင် တန်းပို့ချခြင်းနှင့် တရားရှုမှတ်နည်း များကို ၁၀ ရက်တိုင်တိုင် နေ့၊ သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။

ယင်းနေ့တွင် နိုင်ငံကျော်တေး သံရှင် ဒေါ်ရီရီသန့်နှင့် မြန်မာမှုတေး သံရှင်များက သီဆိုဧည့်ခံဖျော်ဖြေ ပြီး နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာ တော်များက မေ ၂၀ ရက်မှ ၂၄ ရက် အထိ ငါးရက်တိုင် တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက် ကြောင်း တရားတော်များ ဟောကြား မည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မေ ၂၈ ရက်နှင့် ၂၉ ရက် ညပိုင်းတွင် မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်ဇာတ် အဖွဲ့မှ ဧည့်ခံကပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး သံဃနာ ယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဣဒ္ဓိဗလသည် မြောင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိ တဲသာ၊ ဘူးကိုင်း၊ သီရိဇေယျာ၊ အုတ်နှဲဘုတ်၊ ကျားအို၊ ရွှေပန်း၊ လက် ပံ၊ ရွှေယင်းမာ၊ ပရိမ္မ စသောကျေး ရွာများ၌ ကိုးဆယ်ဆ အနန္တမေတ္ တာ ပရဟိတလူမှုရေး အသင်းများကို ထူ ထောင်ပေးထားပြီး အဆိုပါလူမှု အသင်းများထံသို့ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော် ထောက်ပံ့လှူဒါန်း ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ဘူးကိုင်း ရွာလူမှု ကူညီရေး အသင်းအဖွဲ့ဝင် ကိုထွန်း မင်းလတ်ကပြောသည်။

 

 

 

 

အလွဴေရစက္ခ် အခမ္းအနားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြငမိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွင္ငါးေထာင္ အလွဴပြဲက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဗဟိုမ႑ပ္အပါအဝင္ ရွင္သာမေဏ မ်ား သီတင္းသံုးသည့္  မ႑ပ္မ်ား တြင္ မိုးေရမ်ား ဝင္ေရာက္ကာ  မ႑ပ္အခ်ိဳ႕ ယိုင္လဲခဲ့သည္။

 

ရာသီဥတုကလည္း မုိးရြာတာပဲရွိတာပါ။ ေလျပင္း လုံး၀မတုိက္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ပြဲကေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကူညီ၀ုိင္း၀န္းေပးသူ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိးစုိးဇင္က ေျပာၾကားသည္။

 

“မိုးက မနက္အေစာပိုင္းမွာ သည္းသည္းမည္းမည္းကို ရြာတာ။ အခ်ိဳ႕မ႑ပ္ေတြမွာ မိုးကာရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕မ႑ပ္ေတြက ထန္းလက္ေတြနဲ႔ မိုးထားေတာ့ မိုးမလုံဘူး။ ကိုရင္ေတြကလည္း ငါးေထာင္ဆိုေတာ့ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္ ေနရာေရႊ႕ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေတာ့ မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္ထားတဲ့ ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွာ အထုပ္ေတြဆြဲၿပီး ဟိုေျပးဒီေျပးနဲ႔ေပါ့” ဟုအဆိုပါအလွဴပြဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္

 

‘‘မနက္ ၃ နာရီဝန္းက်င္က တည္းက ေလေတြလည္း တုိက္ မုိးေတြလည္း သည္းေနခဲ့တာ။ မနက္မိုးလင္းေတာ့ ရွင္ေလာင္း ေတြေနတဲ့ မ႑ပ္အခ်ိဳ႕က လဲေန တယ္။ မ႑ပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရေတြ ဝင္ေနတာ။ ရွင္ေလာင္း ေတြကိုလည္း ေရလြတ္ရာ ေက်ာက္ ရစ္စာသင္ေက်ာင္းကို ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ထားတယ္။ ရွင္သာမေဏေတြ ထိခိုက္မႈမရွိပါဘူး’’ဟု ေက်ာက္ရစ္ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္

“မုိးက မနက္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ရြာတာ။ ေရလည္းမ်ားတယ္။ မုိးက တျခားေဒသေတြမွာ နည္းနည္းရြာၿပီးေတာ့ ဒီအလွဴ လုပ္တဲ့ ေဒသဘက္မွာ အရမ္းမ်ားေတာ့ မ႑ပ္ေတြထဲမွာ ေရေတြ၀င္ၿပီး နစ္ကုန္တယ္။ တခ်ဳိ႕မ႑ပ္ေတြဆုိ ၿပိဳက်သြားတယ္”ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ မဟာမ႑ပ္တစ္ခုနဲ႔ ရွင္သာမေဏ မ႑ပ္ေလးခုေလာက္ ယုိင္နဲ႔သြားပါတယ္။ ႀကီးႀကီးမားမား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

 

ယင္းကဲ့သုိ႔ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးမႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

 

‘‘ဒီေန႔မနက္ မုိးေတြ အရမ္း သည္း၊ ေလေတြတုိက္လို႔ အလွဴ ေရစက္ခ်မယ့္ရက္ကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္တာပါ။ ေစာေစာက ဒီေန႔အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာ။ ရွင္ေလာင္းေတြက မေန႔ကတည္းက ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ဝတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ တဲ့အတြက္ အလွဴပြဲက ေရစက္ခ် ဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္’’ဟု စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်င္းပေသာ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ သာမေဏငါးေထာင္ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲသို႔ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး မ႑ပ္မ်ားအတြင္း ေရဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမၼတခရီးစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အလွဴပြဲတြင္ တာဝန္က်ေနသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလွဴပြဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္

 

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေရစက္ခ်ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမလ၂၄ ရက္ ေန႔မွသာ ေရစက္ခ်ေတာ့မည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ရက္ေရႊ႕လိုက္တာ ဟုတ္ပါတယ္။ ေနရာကေတာ့ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာ အနီးမွာပဲ ျပန္လုပ္မွာပါ”ဟု သူကဆိုသည္။

 

ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းက ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မုိးေၾကာင့္ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား အလွဴမ႑ပ္မ်ားအတြင္း၌ ေရမ်ား၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္ရစ္စံျပေက်းရြာတြင္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲအား ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရွင္သာမေဏမ်ား သီတင္းသံုးသည့္ ယာယီစံေက်ာင္းမ်ား ျပိဳၾကမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏ မ်ား မိမိေနရပ္မ်ားသို့ အသီးသီးျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သာမေဏ အမ်ားစုကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မိမိရပ္ရြာမ်ားသို႔ ျပန္နိုင္ရန္ ကားမ်ား စီစဥ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပရိသတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုဝင္မ်ား လူစုကြဲသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အလွဴပြဲတြင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးေနသည့္ မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “ေက်ာက္ရစ္ရြာက ထြက္တာနဲ႔ လမ္းေတြသြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ရႊံ႕ေတြဗြက္ေတြနဲ႔ ကားေတြဆိုတာလည္း ဆင္းတြန္းေနရတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

 

 

 

 

 

 

ရွင္ငါးေထာင္အလွဴပြဲ
==============

ေမလ ၁၅ ရက္ေန့ ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန့မ်ားတြင္ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွင္ငါးေထာင္အလွဴ ပြဲမတိုင္မွီ ယေန့ ေမလ ၁၄ ရက္ေန့ တြင္ ရဟန္း၊ ရွင္သာမေဏ မ်ားေလာင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ ေနမွဳမ်ားကိုေတြ့ရစဥ္။

 

 

 

 

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာတြင္ အတုမရွိမဟာကုသိုလ္ေတာ္ ရွင္ငါးေထာင္ အလႉ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပ

http://dailydemocracytoday.com/2014-03-04-06-50-07/item/875-2015-05-16-03-06-04

https://www.facebook.com/democracytodaynewspaper/posts/980134588672721


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
နိုင္ငံေတာ္အစိုုးရ၏ ပါရမီကုသိုလ္အျဖစ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ ကာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီက မတည္လႉဒါန္းျခင္းျဖစ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေျမာင္ၿမိဳ႕၊ ေမ ၁၅-ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိ ကဓဇ ဘဒၵႏၲဣဒၶိဗလ (ေဇယ်ာလူမႈ ထူးခၽြန္ ပထမဆုရ) ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာ ပထမအ ႀကိမ္ အတုမရွိ မဟာကုသိုလ္ေတာ္ ျဖစ္သည့္ ရွင္သာမေဏမျပဳရေသး ေသာ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္မွ တိုင္း ရင္းသားေပါင္း စုံ ရွင္သာမေဏေလာင္း လ်ာ ငါးေထာင္ေက်ာ္တို႔အား ရွစ္ ပါးပရိကၡရာစုံလင္ စြာျဖင့္ ပဗၺဇၨအေမြ ရွင္သာမေဏျပဳေပးျခင္း အလႉ ေတာ္မဂၤလာ၏ ရွင္ေလာင္း လွည့္ပြဲ ကို ေမ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျမန္မာ့ ရိုးရာဓေလ့ႏွင့္ အညီ စည္ကားသိုက္ ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါရွင္ျပဳပြဲကို ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕က ပါရမီကုသိုလ္ပံ့ပိုးေဆာင္ ရြက္လႉဒါန္းၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာ ေအးက ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစုမွ မတည္လႉဒါန္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းအလႉပြဲတြင္ သာမေဏ မ်ား ႀကီးၾကပ္တာဝန္ယူထားေသာ မက်ည္း ဘုတ္ ရြာေက်ာင္းမွ ဆရာ ေတာ္တစ္ပါးက ”ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ေလာက္ က တည္းက စီစဥ္ေနတာ ပါ။ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္က ေက်ာင္းတိုက္ အသီးသီးက ဆရာေတာ္ေတြကလဲ ဒီမွာလာၿပီး စီစဥ္ေပးၾက တယ္။ တစ္ခါမွ ရွင္မျပဳ ဖူးေသး တဲ့ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ကေန ၁၆ ႏွစ္အတြင္း ကေလး ငယ္ေတြ ကို ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မႉးေတြကတစ္ဆင့္ ရွင္သာမေဏျပဳ ဖို႔ စာရင္းေပး ခိုင္းရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ ပရိသတ္ ေသာင္းခ်ီကို စတုဒိသာ ေကၽြးေနတာပါ။ အလႉက ဒီလကုန္ ေလာက္ထိ က်င္းပသြားမွာပါ”ဟု အလႉပြဲစီစဥ္မႈမ်ားကို မိန႔္ၾကားသည္။

အလႉေတာ္မဂၤလာမ႑ပ္ႏွင့္ စတုဒိသာေကၽြးေမြးသည့္ ေျမေနရာ မွာ ဘူးကိုင္း စံျပေက်းရြာ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ေျမပဲစိုက္ကြင္းမ်ားရွိ သုံးဧကခန႔္က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာ၌ တည္ရွိၿပီး ေရႊတိဂုံပုံတူ ေစတီေတာ္၊ အလႉဗဟိုမ႑ပ္၊ ရွင္ေလာင္းမ်ား ထားရာေနရာ၊ က်န္းမာေရးဌာ နႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနမ်ား၊ သန႔္စင္ခန္း မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည္။

အလႉေတာ္မဂၤလာ မုခ္ဦးဖြင့္ ပြဲကို ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ၊ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမိသားစု ဝင္မ်ားတို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ ဖဲႀကိဳး ျဖတ္ ဖြင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။ အလႉေတာ္ မဂၤလာ၏ ရွင္ေလာင္း လွည့္ရာ လမ္း ေၾကာင္း မွာ ဘူးကိုင္းရြာ ကိုးဆယ္ဆ အနႏၲေမတၱာ အလႉမဂၤလာ ဗဟိုမ႑ပ္ ႏွင့္ ေလးမိုင္ခန႔္ကြာေဝးေသာ ပုဂံ ေခတ္ က်န္ စစ္သား မင္းႀကီး ေမြးဖြား ရာ၊ ပရိမၼေက်းရြာ၊ ထီးလွိုင္ရွင္ေစ တီ ေတာ္ျမတ္ႀကီးအထိ ဆင္ရတနာကိုး စီး၊ ျမင္းရတနာ ၁၀၈စီး၊ ေရႊလွည္း ေငြလွည္း အစီး ၉ဝအပါအဝင္ လူ ပရိသတ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ လွည့္လည္ ခဲ့ၾကသည္။

ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ ျဖတ္သန္း သြားရာ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ရွိ အုတ္ ႏွဲဘုတ္ ရြာမွ အသက္ ၈၀ အရြယ္ ေဒၚခ်ိဳက ”တစ္သက္နဲ႔တစ္ကိုယ္ ဒီလိုႀကီးက်ယ္တဲ့ အလႉပြဲႀကီး မ်ိဳး မျမင္ဖူးလို႔ သာဓုေခၚခ်င္လို႔ လာ ၾကည့္တာပါ။ ဆရာေတာ္ က ေျမာင္ နယ္ လက္ပံရြာမွာေမြးေပမယ့္ ဘူး ကိုင္းမွာ သာမေဏဝတ္ ခဲ့ေတာ့ ေက်း ဇူးဆပ္ပြဲျပဳလုပ္တာထင္ပါရဲ့။ အရင္ ကလဲ ရွင္အပါးတစ္ရာ လုပ္ခဲ့ဖူး တယ္။ ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္ကိုလဲ စတုဒိသာ ထမင္းေကၽြးေနတာ လခ်ီေနၿပီ။ အလႉက မလုပ္ခင္ကတည္းက လူ အမ်ားစိတ္ဝင္စားေန တဲ့ပြဲပါ”ဟု ေျပာ သည္။

”အလှူကို တခြားရွာတွေကလဲ ကားတွေနဲ့ လာကြည့်ကြတာ။ လမ်း ကရွာတွေကလဲ အလှူလှည့်လိုက်တဲ့ သူတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အစား အသောက်တွေနဲ့ ဒါနပြုဧည့်ခံကျွေး မွေးကြတယ်။ တိုင်းရင်း သားပေါင်းစုံ ဆိုတော့ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလေး တွေကလဲ သူတို့မောင် ရင်လောင်း လေးတွေကို သူတို့ရိုးရာပုံစံဆင်ပေး ကြတယ်။ ညပိုင်းဆိုရင်လဲ ရိုးရာ အကတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေကြတယ်။ အလှူ လှည့်ရာမှာ ရှေ့ဆုံးကဘုရားပန်း ကိုင်၊ ပရိတ်အိုးတွေရွက်တဲ့လူကြီး တွေပေါ့။ နောက်ပြီးဘုရားပင့်လာ တဲ့ယာဉ်က နဂါးပုံစံပါ၊ ပါးစပ်က လဲ အငွေ့တွေထုတ်တယ်။ နောက်က ဂဠုန်ပုံပါ။ အဲဒီနော က်မှ ဆင်တွေ၊ မြင်းတွေ၊ နွားလှည်းတွေ၊ ပုဂံ၊ အင်း ဝ၊ ကုန်းဘောင် စတဲ့ ဝတ်စားဆင် ယင်မှုတွေနဲ့ လူပရိသတ်တွေလိုက် လာတယ်။ မဏ္ဍပ်ထဲမှာလဲ တရုတ် နဂါးလိုပုံ စံတွေထားတယ်။ နေ့နံ အလိုက် ရုပ်ပုံတွေရော ချိတ်ထား တယ်။ အဲဒီလိုအလှူပွဲကြီးမျိုး မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ လမ်းကနေထွက် ကြည့်ကြတဲ့လူတွေကလဲ သောင်းချီ ရှိတယ်။ ဇာတ်မင်းသားကြီး မန္တလေး သိန်းဇော်ရဲ့ ဘိသိက်သွန်းတာကို ရော ကြည့်ချင်လို့ပါ”ဟု မြောင်မြို့ နယ် ကျားအိုကျေးရွာမှ လာရောက် ကြည့်ရှုသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောသည်။

ရှင်ငါးထောင်အလှူတော်မင်္ဂ လာပွဲအတွက် မတည်အလှူရှင်ဖြစ် သူ ရွှေသံလွင်မိသားစု၏ မိခင်ကြီး သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီ၊ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ၊ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မသိင်္ဂီ ဒေါ်နီနီ က ဒီနေ့လို အလှူမျိုး လှူခွင့်ကြုံ၊ လှူခွင့်ရလို့ ပြောမပြတတ်အောင် အန်တီကြည်နူးပီတိဖြစ်မိတယ်။ အဲဒီ လိုလှူဒါန်းရတဲ့အကျိုးကြောင့် တစ် နိုင်ငံလုံး၊ တစ်ကမ္ဘာလုံး အေးချမ်း ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။ အားလုံးကို အလှူအမျှပေးဝေ ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့ရိုးရာကို နောင် လာနောက်သားတွေ ထိန်းသိမ်းစေ ချင်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားကိုလဲ ကြည်ညို စေ ချင်တယ်။ ဆရာတော်ကြီး က အမိန့်ရှိလို့လဲ ခုလိုလှူဒါန်းဖြစ်တာ ပါ။ ရှင်မပြုရသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေကို ရှင်လောင်းဝတ်စုံလေးနဲ့ မြင်ရတာ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဟု အလှူ ပွဲအတွက် ကြည်နူးမှုအား ပြောပြ သည်။

ရှင်အပါးငါးထောင် အလှူပွဲ တွင် နိုင်ငံတော်ဩဝါဒါစရိယ ဆရာ တော်ကြီးများ၊ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာ နာယက၊ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ ဝန် ဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ၊ တိပိဋက ဓရ၊ တိပိဋကကောဝိ ဒဆရာတော်များ၊ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီး များ အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာ ၂၅၅၉ ပါးတို့အားလည်း ပင့်လျှောက်ထားပြီး နေ့ဆွမ်း၊သင်္ကန်း အစရှိသော လှူဖွယ်တို့ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်သည်။

မေ ၁၆ ရက်၌လည်း ရှင်သာ မဏေအပါးငါးထောင်နှင့် ကြီးကြပ် ဆရာတော် အပါး ၁၀၀၀ တို့အား နေ့ဆွမ်းအလှူရှင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစုတို့ လာရောက်၍ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ မေ ၁၇ ရက် မှစ၍ ရှင်သာမဏေ အပါး ငါး ထောင်ကျော်တို့အား ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣဒ္ဓိဗလနှင့် ကိုးဘွဲ့ရ ဆရာ တော် အရှင်အာစာရာ လင်္ကာရတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးလိမ္မာသင် တန်းပို့ချခြင်းနှင့် တရားရှုမှတ်နည်း များကို ၁၀ ရက်တိုင်တိုင် နေ့၊ သင်ကြားပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။

ယင်းနေ့တွင် နိုင်ငံကျော်တေး သံရှင် ဒေါ်ရီရီသန့်နှင့် မြန်မာမှုတေး သံရှင်များက သီဆိုဧည့်ခံဖျော်ဖြေ ပြီး နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာ တော်များက မေ ၂၀ ရက်မှ ၂၄ ရက် အထိ ငါးရက်တိုင် တိုင် နိဗ္ဗာန်ရောက် ကြောင်း တရားတော်များ ဟောကြား မည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် မေ ၂၈ ရက်နှင့် ၂၉ ရက် ညပိုင်းတွင် မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်ဇာတ် အဖွဲ့မှ ဧည့်ခံကပြသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သကြီး သံဃနာ ယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဣဒ္ဓိဗလသည် မြောင်မြို့နယ်အတွင်း ရှိ တဲသာ၊ ဘူးကိုင်း၊ သီရိဇေယျာ၊ အုတ်နှဲဘုတ်၊ ကျားအို၊ ရွှေပန်း၊ လက် ပံ၊ ရွှေယင်းမာ၊ ပရိမ္မ စသောကျေး ရွာများ၌ ကိုးဆယ်ဆ အနန္တမေတ္ တာ ပရဟိတလူမှုရေး အသင်းများကို ထူ ထောင်ပေးထားပြီး အဆိုပါလူမှု အသင်းများထံသို့ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော် ထောက်ပံ့လှူဒါန်း ထားပြီဖြစ်ကြောင်း ဘူးကိုင်း ရွာလူမှု ကူညီရေး အသင်းအဖွဲ့ဝင် ကိုထွန်း မင်းလတ်ကပြောသည်။

KTS
#Democracytoday

 

 

 

သတင္းျမင္ကြင္း အျပည့္အစံုသို႔ =>http://goo.gl/K4dHEo

KTS
‪#‎Democracytoday

 

စစ္ကိုင္းတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရွင္အပါးငါးေထာင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲတြင္ ဆင္၊ ျမင္း၊ ႏြား ႏွစ္ရာေက်ာ္ အသံုးျပဳ

7daydaily.com/story/37272

 

By

မ်ိဳးမင္းဦး

On  

Sat, 2015-05-16 06:30

Location

မုံရြာ

Issue No.

No.735 Saturday, May 16, 2015

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးဦးေဆာင္ လွဴဒါန္းသည့္  ရွင္အပါးငါးေထာင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္လည္ပြဲတြင္ ဆင္ကိုးေကာင္၊ ျမင္း ၁၀၈ ေကာင္အျပင္ အညာေဒသတြင္ ေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည့္ ႏြား လွည္းယဥ္ေၾကာ့မ်ားကို အစီး ၉၀ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳခဲ့ရာ  လွည္း ယဥ္ အမ်ားဆံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္  ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ရွင္အပါးငါးေထာင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္လည္ပြဲကို ေမလ၁၅ ရက္က ဆင္ကိုးေကာင္၊ ျမင္း၁၀၈ ေကာင္၊ ႏြားလွည္းယဥ္ေၾကာ့ ၉၀ စီတုိ႔ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲတြင္ နဂါး႐ုပ္ႏွင့္ ဂဠဳန္႐ုပ္မ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့၍ ယၾတာေခ်သည့္အေနျဖင့္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

‘‘ရွင္ငါးေထာင္ အလွဴလွည့္ ပြဲမွာ ေတာင္သူေတြ စိတ္ဝင္စား မႈအမ်ားဆံုးကေတာ့ ႏြားလွည္း ယဥ္ေၾကာ့ အစီး ၉၀ တန္းစီ ေမာင္းတာကိုပဲ။ လွည္းယဥ္ေၾကာ့က အညာေဒသမွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုဆဲဆဲ၊ အခုလို ႏြားလွည္းယဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးတန္းစီ ေမာင္းတာ တစ္ခါမွမႀကံဳဖူးဘူး။ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ ႏြားလွည္းယဥ္ေတြနဲ႔ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ အစည္ကားဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲမွာ နဂါး႐ုပ္ေတြ၊ ဂဠဳန္႐ုပ္ေတြ၊ ဆင္ေတြ၊ ျမင္းေတြ၊ ႏြားလွည္းယဥ္ေတြက ေဗဒင္ယၾတာေခ်တယ္လို႔လည္း ေျပာေနၾကတယ္’’ဟု ရွင္ငါးေထာင္အလွဴလွည့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေသာ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ ကို ဘူးကိုင္းရွိ ဗဟိုမ႑ပ္မွ က်န္စစ္သားမင္း ေမြးဖြားေသာ ပရိမၼေက်းရြာရွိ ထီးလိႈင္ရွင္ေစတီေတာ္ႀကီးသို႔ လွည့္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွင္ေလာင္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဒူးဝါးဆုိင္းအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ မင္းသားမႏၲေလးသိန္းေဇာ္၊ နန္းဝင္းတုိ႔က ဘိသိက္ သြန္းေလာင္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဒီေန႔အလွဴလွည့္ပြဲမွာ စစ္ကိုင္းတုိင္းအတြင္း ရွင္မျပဳရေသး တဲ့ ကေလးငယ္ေတြ သာမက ပအို႔ဝ္၊ ရွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ နာဂ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားကေလးငယ္ ေတြ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ႏြားလွည္း ယဥ္ေတြကိုေတာ့ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕က ငွားရမ္းခဲ့တာပါ။ ဆင္ကိုေတာ့ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမင္းကိုေတာ့ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ငွားရမ္းခဲ့တယ္’’ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင့္လိႈင္ျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

ရွင္သာမေဏေလာင္းမ်ား အား သာမေဏအျဖစ္ ကူးေျပာင္း မည့္ ရွင္ငါးေထာင္အလွဴပြဲအခမ္း အနားကို ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအခမ္း အနားသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

 

 

 

 

 

သမၼတဦးသိန္စိန္တက္ေရာက္မည့္ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲ မုိးနတ္မင္း ဖ်က္
—– —– —– —–
သမၼတဦးသိန္းစိန္တက္ေရာက္မည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးကုိင္းေက်းရြာမွ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲကို မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ရပ္နားလုိက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ပြဲ အလွဴအ၀င္ေန႔ ျဖစ္သည့္ ေမလ (၁၅) တြင္ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းေန႔ညမွာပင္္ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့သကဲ့သုိ႔ မုိးသည္ အလွဴၾကီးေန႔ ေမလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္လည္း မုိးရြာသြန္းခဲ့သည္ဟု ေဒသခံတဦးကေျပာသည္။

၄င္းက” မုိးရြာေတာ့ ေရေတြက ေျခသလုံးေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ မ႑ပ္တုိင္ေတြယုိင္တာ ေတြရိွတယ္။ တခ်ဳိ႕မ႑ပ္ေတြ ျပားကုန္တယ္ေရေတြေတာ္ေတာ္၀င္တယ္ေလ။ အခင္းေကာ္ေဇာေတြလည္းစုိကုန္တယ္။ ပြဲကေတာ့ နားထားလုိက္ရၿပီ။ ကုိရင္ေတြလည္း ျပန္ၾကြသြားပါျပီ။” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းအလွဴအတန္းပြဲႀကီးကုိ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ ဦးသာေအး၊ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ( Sky Net )တို႔က
သိန္းေပါင္း ငါးေသာင္းအကုန္အက်ခံ၍ က်င္းပေသာ ရွင္ ၅၀၀၀ အလွဴႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

 

အစိုးရအဖြဲ႕ပံပိုးက်င္းပသည့္ ရွင္ျပဳပြဲ မိုးသည္းသျဖင့္ သမၼတတက္မည့္ အစီအစဥ္ပ်က္

http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/6956-asy

 

မုံရြာ၊ ေမ ၁၆

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ က်င္းပေသာ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ သာမေဏငါးေထာင္ ရွင္ျပဳအလွဴပြဲသို႔ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေန႔နံနက္ အေစာပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး မ႑ပ္မ်ားအတြင္း ေရဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သမၼတခရီးစဥ္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အလွဴပြဲတြင္ တာဝန္က်ေနသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အလွဴပြဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မိုးက မနက္အေစာပိုင္းမွာ သည္းသည္းမည္းမည္းကို ရြာတာ။ အခ်ိဳ႕မ႑ပ္ေတြမွာ မိုးကာရွိေပမယ့္ အခ်ိဳ႕မ႑ပ္ေတြက ထန္းလက္ေတြနဲ႔ မိုးထားေတာ့ မိုးမလုံဘူး။ ကိုရင္ေတြကလည္း ငါးေထာင္ဆိုေတာ့ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္ ေနရာေရႊ႕ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေတာ့ မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္ထားတဲ့ ကြင္းျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွာ အထုပ္ေတြဆြဲၿပီး ဟိုေျပးဒီေျပးနဲ႔ေပါ့” ဟုအဆိုပါအလွဴပြဲသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေရစက္ခ်ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမလ၂၄ ရက္ ေန႔မွသာ ေရစက္ခ်ေတာ့မည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
“ရက္ေရႊ႕လိုက္တာ ဟုတ္ပါတယ္။ ေနရာကေတာ့ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာ အနီးမွာပဲ ျပန္လုပ္မွာပါ”ဟု သူကဆိုသည္။

ယင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ သာမေဏ အမ်ားစုကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက မိမိရပ္ရြာမ်ားသို႔ ျပန္နိုင္ရန္ ကားမ်ား စီစဥ္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ပရိသတ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ မိသားစုဝင္မ်ား လူစုကြဲသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အလွဴပြဲတြင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးေနသည့္ မုံရြာၿမိဳ႕ခံ ဓာတ္ပုံဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ “ေက်ာက္ရစ္ရြာက ထြက္တာနဲ႔ လမ္းေတြသြားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ရႊံ႕ေတြဗြက္ေတြနဲ႔ ကားေတြဆိုတာလည္း ဆင္းတြန္းေနရတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

ရွင္ငါးေထာင္ေက်ာ္ အလွဴေတာ္ပြဲကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာ မုခ္ဦးဖြင့္ပြဲႏွင့္အတူ က်င္းပခဲ့ရာ ယင္းေန႔တြင္ ဆင္ကိုးေကာင္၊ ျမင္း ၁၀၈ ေကာင္ႏွင့္ ႏြားလွည္းေပါင္း ၉၀ ျဖင့္ ခုနစ္မိုင္ခန႔္ ေဝးကြာသည့္ခရီးကို ရွင္ေလာင္း လွည့္လည္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရွင္ျပဳပြဲကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းကာ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ မိသားစုက မတည္လွဴဒါန္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႕က ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

 

 

သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မ႑ပ္မ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီးၿပီး သမၼတခရီးစဥ္ ပ်က္ျပယ္ –

 

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာေရႊသံလြင္ကုမၸဏီမွ ျပဳလုပ္ေသာ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲတြင္ ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္း အေစာပုိင္းအခ်ိန္က အဆုိပါ အလွဴျပဳလုပ္ေနသည့္ေဒသ၌ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလွဴမ႑ပ္မ်ား ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အျပင္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ေရစက္ခ်ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္လည္း ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴ ေတာ္မဂၤလာပြဲသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း  သိရသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္ေနသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွင္မျပဳရေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ရွင္ျပဳေပးသည့္ အလွဴေတာ္မဂၤလာပြဲအား ေမ ၁၅ ရက္က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ကေလးငယ္စုစုေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား ရွင္သာမေဏေဘာင္အတြင္းသုိ႔ အဆုိပါေန႔တြင္ သြတ္သြင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေနာက္ ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔၌ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အလွဴေတာ္မဂၤလာမ႑ပ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ျခင္း၊ မ႑ပ္အခ်ဳိ႕ ၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသုိ႔ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အလွဴေတာ္မဂၤလာ ေရစက္ခ်မဂၤလာအခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ပါ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ ေရစက္ခ်မဂၤလာ အခမ္းအနားအား ေမ ၂၄ ရက္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

“အလွဴပြဲက မုိးရြာေပမယ့္ အထေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း သာသနာ့ေဘာင္အတြင္း သြတ္သြင္းေပးၿပီးခဲ့ၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ အလွဴရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဒီအလွဴနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၾကံ့ခုိင္မႈရွိရဲ႕လားဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ အလွဴေတာ္မဂၤလာေရစက္ခ်ပြဲကုိေတာ့ ေမ ၂၄ ရက္မွာ ဒီေနရာမွာပဲ ျပန္လုပ္သြားမယ္”ဟု ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲ က်င္းပရာ၌ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣဒၶိဗလက မိန္႔ၾကားသည္။

 

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေန႔က ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ရွင္သာမေဏဘ၀ကုိ ေအာင္ျမင္စြာနဲ႔ သြတ္သြင္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ေရစက္ခ်ဖုိ႔ စီစဥ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီဥတုအေျခအေနအရ ေရစက္ခ်မဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ယာယီရပ္တန္႔သြားတဲ့ သေဘာပါ။

ရာသီဥတု ျပန္လည္ေကာင္းမြန္သြားၿပီဆုိရင္ ေရစက္ခ် မဟာမဂၤလာအခမ္းအနားကုိ ျပန္လည္က်င္းပသြားမွာပါ။ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ မဟာမ႑ပ္တစ္ခုနဲ႔ ရွင္သာမေဏ မ႑ပ္ေလးခုေလာက္ ယုိင္နဲ႔သြားပါတယ္။ ႀကီးႀကီးမားမား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။

ရာသီဥတုကလည္း မုိးရြာတာပဲရွိတာပါ။ ေလျပင္း လုံး၀မတုိက္ပါဘူး။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ပြဲကေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကူညီ၀ုိင္း၀န္းေပးသူ အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိးစုိးဇင္က ေျပာၾကားသည္။

 

ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲ၌ မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ယာယီရပ္နားထားလုိက္ေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ မုိးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံးရႈံးမႈရွိႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၾကသည္။

 

“မုိးက မနက္ ၂ နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ ရြာတာ။ ေရလည္းမ်ားတယ္။ မုိးက တျခားေဒသေတြမွာ နည္းနည္းရြာၿပီးေတာ့ ဒီအလွဴ လုပ္တဲ့ ေဒသဘက္မွာ အရမ္းမ်ားေတာ့ မ႑ပ္ေတြထဲမွာ ေရေတြ၀င္ၿပီး နစ္ကုန္တယ္။ တခ်ဳိ႕မ႑ပ္ေတြဆုိ ၿပိဳက်သြားတယ္”ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ဆုိသည္။

 

ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္အေစာပုိင္းက ရြာသြန္းခဲ့သည့္ မုိးေၾကာင့္ ရွင္အပါး ၅၀၀၀ ေက်ာ္အား အလွဴမ႑ပ္မ်ားအတြင္း၌ ေရမ်ား၀င္ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာအနီးရွိ ေက်ာက္ရစ္စံျပေက်းရြာတြင္ ဆြမ္းေလာင္းပြဲအား ေျပာင္းေရႊ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရွင္အပါး ၅၀၀၀ အလွဴပြဲအား ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအဖြဲ႕၏ ပါရမီကုသုိလ္ ပ့ံပုိးကူညီေဆာင္ရြက္လွဴ ဒါန္းမႈျဖင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဣဒၶိဗလအဂၢမဟာ သဒၵမၼ ေဇာတိကဓဇ၊ ေဇယ်ာလူမႈထူးခြၽန္ ပထမအဆင့္၊ “ကုိးဆယ္ဆအနႏၲေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္” မွ ဦးစီးဦးေဆာင္၍ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးသာေအး က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီမိသားစုတုိ႔မွ မတည္လွဴဒါန္းကာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွင္မျပဳရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ရွင္သာမေဏ ေလာင္းလ်ာ ၅၀၀၀ တုိ႔အား သာသနာ့ေဘာင္အတြင္းသုိ႔ သြတ္သြင္းျခင္း မဂၤလာျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

 

Writer:

ေဌးလွေအာင္၊ စိုးမိုးထြန္း

– See more at: http://www.news-eleven.com/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%90%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8/%E1%80%9E%E1%80%99%E1%81%BC%E1%80%90%E1%80%A5%E1%80%AE%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%94%E1%80%B9-%E1%80%85%E1%80%AE%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%82%8A%E1%80%9E%E1%80%B6%E1%80%9C%E1%80%BC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%99%E1%81%B8%E1%80%8F%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%BD-%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%B3%E1%80%9C%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9E%E1%80%AC-%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%95%E1%80%AB%E1%80%B8#sthash.FFtcBwUX.dpuf

 

 

 

 

ရွင္ငါးေထာင္အလွဴပြဲ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏမ်ား မိမိေနရပ္မ်ားသို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

စစ္ကိုင္း၊ ေမ ၁၆

ယေန့ေမလ ၁၆ ရက္ေန့ မနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဘူးကုိင္း စံျပေက်းရြာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏမ်ား သီတင္းသံုးသည့္ ယာယီစံေက်ာင္းမ်ား ျပိဳၾကမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏ မ်ား မိမိေနရပ္မ်ားသို့ အသီးသီးျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရွင္ငါးေထာင္အလွဴပြဲ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏမ်ား မိမိေနရပ္မ်ားသို့ ျပန္လည္ထြက္ခြာ

ယေန့ေမလ ၁၆ ရက္ေန့ မနက္ ၄ နာရီအခ်ိန္ စစ္ကုိင္းခ႐ုိင္၊ ေျမာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ဘူးကုိင္းစံျပေက်းရြာတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏမ်ား သီတင္းသံုးသည့္ ယာယီစံေက်ာင္းမ်ား ျပိဳၾကမွဳျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွင္သာမေဏ မ်ား မိမိေနရပ္မ်ားသို့ အသီးသီးျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
Images by Hkun Lat

Popular Myanmar News Journal

 

သမၼတတက္ေရာက္မည့္ ရွင္အပါးငါးေထာင္ ရွင္ျပဳအလႉေအာင္ပြဲ မုိးသက္ေလျပင္းက်သျဖင့္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္း

http://7daydaily.com/story/37409

 

By

မ်ိဳးမင္းဦး

On  

Sun, 2015-05-17 06:30

Location

မံုရြာ

Issue No.

No.736 Sunday, May 17, 2015

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္း စိန္တက္ေရာက္ရန္ စီစဥ္ထား သည့္ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပ ေက်းရြာ ရွင္အပါး ငါးေထာင္ ရွင္ျပဳ အလွဴေရစက္ခ်ေအာင္ပြဲ အခမ္း အနားကို မုိးသက္ေလျပင္း မ်ားက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေမလ  ၂၄ ရက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္ရ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

စစ္ကုိင္းခ႐ိုင္ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပေက်းရြာတြင္ ရွင္ အပါး ငါးေထာင္ရွင္ျပဳအလွဴ ေရစက္ခ် ေအာင္ပြဲအခမ္းအနား ကို မူလက ေမလ ၁၆ ရက္၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ယင္းေန႔ နံနက္တြင္ မုိးသက္ေလ ျပင္းက်ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ ဆိုင္းခဲ့ရေၾကာင္း က်င္းပေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

‘‘ဒီေန႔မနက္ မုိးေတြ အရမ္း သည္း၊ ေလေတြတုိက္လို႔ အလွဴ ေရစက္ခ်မယ့္ရက္ကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္တာပါ။ ေစာေစာက ဒီေန႔အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ဖို႔ စီစဥ္ထားတာ။ ရွင္ေလာင္းေတြက မေန႔ကတည္းက ရွင္သာမေဏအျဖစ္ ဝတ္ၿပီးၿပီျဖစ္ တဲ့အတြက္ အလွဴပြဲက ေရစက္ခ် ဖို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္’’ဟု စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ တာ ဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကိုင္းစံျပ ေက်းရြာ၌ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံဃနာယကအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဆရာ ေတာ္ ဘဒၵႏၲကၠဒၶိဗလ(အဂၢမဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ၊ ေဇယ်ာလူမႈ ထူးခြၽန္ပထမအဆင့္)ကိုးဆယ္ဆ အနႏၲေမတၱာရွင္ ဆရာေတာ္ ဦး ေဆာင္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာ ေအးက ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ စည္းကာ သာသနာ့ဒါယကာ သာ သနာ့ဒါယိကာမအျဖစ္ ေရႊသံလြင္ မိသားစုကုမၸဏီမွ ရွင္အပါး ငါး ေထာင္ရွင္ျပဳအလွဴပြဲႀကီးကို ေမ လ ၁၅ ရက္မွ ဇြန္လ ၁ ရက္အထိ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။

အလွဴေရစက္ခ် အခမ္းအနားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြငမိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းတုိက္ခတ္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရွင္ငါးေထာင္ အလွဴပြဲက်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ဗဟိုမ႑ပ္အပါအဝင္ ရွင္သာမေဏ မ်ား သီတင္းသံုးသည့္  မ႑ပ္မ်ား တြင္ မိုးေရမ်ား ဝင္ေရာက္ကာ  မ႑ပ္အခ်ိဳ႕ ယိုင္လဲခဲ့သည္။

‘‘မနက္ ၃ နာရီဝန္းက်င္က တည္းက ေလေတြလည္း တုိက္ မုိးေတြလည္း သည္းေနခဲ့တာ။ မနက္မိုးလင္းေတာ့ ရွင္ေလာင္း ေတြေနတဲ့ မ႑ပ္အခ်ိဳ႕က လဲေန တယ္။ မ႑ပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရေတြ ဝင္ေနတာ။ ရွင္ေလာင္း ေတြကိုလည္း ေရလြတ္ရာ ေက်ာက္ ရစ္စာသင္ေက်ာင္းကို ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ထားတယ္။ ရွင္သာမေဏေတြ ထိခိုက္မႈမရွိပါဘူး’’ဟု ေက်ာက္ရစ္ေက်းရြာ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ထိုအလွဴ၏ ရွင္ေလာင္းလွည့္ပြဲတြင္ ဆင္ ၉ ေကာင္၊ ျမင္း ၁၀၈ ေကာင္၊ ႏြားလွည္းယဥ္ ၉၀ စီးျဖင့္ လွည့္လည္ခဲ့သည္။

 

References

 

Wikipedia, the free encyclopedia

King Kyan Sis Thar FB

https://hiriautatpa.wordpress.com/2008/08/18/thats-our-bamar-21/

various news sites from which I obtained the news and photos

Pareinma – ပရိမၼ.FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: